Algemene Voorwaarden

1. ALGEMEEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten van Anique Smeets Photography. 
2. Bij het afnemen van producten en diensten gaat u automatisch (stilzwijgend) akkoord met deze voorwaarden. Heeft u bezwaar tegen deze voorwaarden, dan kunt u dat enkel schriftelijk en voor de aankoop van een product of dienst kenbaar maken. 
3. Deze algemene voorwaarden kunnen op ieder gewenst moment door Anique Smeets worden gewijzigd.

2. FOTO REPORTAGES
1. U kiest voor Anique Smeets Photography omdat de stijl van fotograferen u aanspreekt. 
2. Uit iedere foto reportage zal een selectie van de foto’s worden gemaakt. De fotograaf zal een selectie maken van de naar haar inzicht beste foto’s, zodat de stijl van de fotograaf vastligt in de reportage. De foto reportage is pas compleet nadat de fotograaf deze selectie heeft gemaakt. Anique Smeets is vrij om naar eigen inzicht te beoordelen welke foto’s wel en welke foto’s niet geschikt zijn om aan u te tonen. U kunt geen beroep doen op foto’s die volgens de fotograaf niet geschikt zijn om te tonen. 
3. Train uw paard en hond zodat deze op een gewenste plaats gedurende enige tijd stil kan blijven staan. Als uw paard of hond niet stil wil staan, kan dit sterk van invloed zijn op de kwaliteit van de foto’s. 
4. Zorg dat uw paard of hond klaar staat als de fotograaf komt. De fotograaf moet aan de slag kunnen met schone paarden of honden. Laat de fotograaf niet onnodig wachten op paarden of honden die nog niet gereed zijn. Indien de fotograaf (naar haar inzicht) toch lang moet wachten, dan kunnen hiervoor kosten in rekening worden gebracht. 
5. Binnen twee weken ontvangt u de selectie digitale foto's met watermerk via een persoonlijke pagina. Hier kunt u aangeven welke foto's u graag wilt hebben, het aantal hangt af van het gekozen pakket. De gekozen foto's worden door Anique Smeets naar eigen inzicht bewerkt.
6. U ontvangt de bewerkte foto's van reguliere reportages binnen een maand digitaal via wetransfer. De foto's die bewerkt zijn worden minimaal 0,5 jaar door de fotograaf bewaard. 

3. BOEKINGEN VAN FOTOREPORTAGES EN NABESTELLINGEN 
1. Een fotoreportage boeken dient gedaan te worden via het formulier op de website bij 'Boeken'. 
2. Foto's nabestellen kan via het contactformulier. De foto's worden na de reportage 2 maanden bewaard en kunnen tot die tijd worden nabesteld.
3. Reiskosten van de fotograaf zijn niet bij de prijs van een fotoreportage inbegrepen en dienen nog apart te worden voldaan. Reiskosten worden berekend vanaf de Kastanjelaan in Velp tot de locatie waar de foto reportage plaatsvindt. 
4. Offertes zijn geheel vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Anique Smeets heeft het recht tot 2 dagen na de ontvangst van haar aanvaarding van haar aanbod, dit aanbod te herroepen. De offerte verplicht niet tot levering van een deel van de prestatie tegen een proportionele prijs. 
5. Het verschuldigde bedrag voor de fotoreportage en de reiskosten dienen via een factuur binnen 14 dagen te worden voldaan via overboeking of direct na de foto reportage contant. Is uw reportage nog niet volledig betaald, dan kan Anique Smeets deze helaas niet leveren. 
6. Het boeken van een fotoreportage is niet vrijblijvend. Zodra er een afspraak gemaakt is voor uw reportage is annuleren niet meer mogelijk. In geval van annulering van een opdracht door de wederpartij, om welke reden dan ook, heeft Anique Smeets recht op de overeengekomen vergoeding, vermindert met de nog niet gemaakte kosten.
7. Bij het maken van een reportage is het weer een onstabiele factor. Bij bewolking en zonneschijn kunnen foto’s gemaakt worden. Echter bij regen niet, vanwege de apparatuur. De fotografe kan in dit geval de reportage of workshop verzetten. Als u beslist de fotograaf, ondanks regenvoorspellingen toch te laten komen, betaalt u de kosten die de fotograaf heeft moeten maken als de reportage vanwege slecht weer alsnog niet door heeft kunnen gaan. 
8. De foto's die gemaakt zijn tijdens de reportage zijn voor u persoonlijk gemaakt, daarom is teruggave van geld helaas in geen enkel geval mogelijk. 
9. De foto's van de foto reportages worden 2 maanden bewaard en kunnen tot die tijd worden nabesteld.

4. BETALING & LEVERTIJD
1. Door een foto reportage in te plannen geeft u te kennen, dat u met deze betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en foto reportages , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen in overleg met beide partijen.
2. Voorafgaand aan de reportage ontvang u van Anique Smeets een mail met uitleg en de kosten. Aan het einde van de reportage dient u contant te betalen. Wanneer u de voorkeur geeft om via overboeking te betalen dient u dit tijdens het boeken van de reportage aan te geven.
3. De betalingstermijn van de foto reportage is 14 dagen, tenzij anders overeengekomen. Indien u het verschuldigde bedrag niet of niet volledig voldaan heeft binnen de betalingstermijn, wordt het openstaande bedrag verhoogd met 5,- euro administratiekosten plus de geldende wettelijke rente. Is het bedrag 30 dagen na factuurdatum nog niet volledig voldaan, dan zijn wij genoodzaakt u in gebreke te stellen en de vordering uit handen te geven aan een incasso bureau. Alle bijkomende kosten zijn dan voor uw rekening. 
4. Alleen wanneer het volledige bedrag door Anique Smeets Photography is ontvangen wordt het bewerken van de foto's gestart en ontvangt u de digitale foto's binnen 1 maand. Dit geldt ook voor foto's die zijn na besteld. 
5. De levertijd kan per product verschillen. U kunt indien gewenst de geschatte levertijd opvragen. 

5. KLACHTEN, AANSPRAKELIJKHEID & VERANTWOORDELIJKHEID 
1. Klachten betreffende het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de foto’s schriftelijk aan Anique Smeets te worden verteld. Anique Smeets heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren.
2. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. 
3. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op Anique Smeets, in welke zin dan ook.
4. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. 
5. Deelname aan een fotoreportage is volledig voor uw eigen risico. 

6. AUTEURSRECHTEN & PUBLICATIES
1. Auteursrechten (en andere rechten die door de Nederlandse wet aan de fotograaf toegeschreven worden) van alle reportages blijven altijd in het bezit van Anique Smeets. Indien u foto’s wilt gebruiken voor publicatie, neem dan altijd vooraf contact met Anique Smeets op. 
2. Op geleverde foto’s rusten altijd de auteursrechten van Anique Smeets. U koopt een digitale foto , niet de rechten op de foto. Indien u een foto wilt gebruiken of publiceren, moet u hiervoor altijd voorafgaande schriftelijke toestemming vragen bij de fotograaf. 
3. Iedere toestemming voor publicatie is slechts rechtsgeldig via een schriftelijke overeenkomst met Anique Smeets (Licentie), deze moet u op ieder verzoek van de fotograaf kunnen tonen.
4. Iedere toegewezen recht op publicatie is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. Als u bijvoorbeeld uw paard verkoopt, heeft de nieuwe eigenaar geen recht op de foto’s. De nieuwe eigenaar zal zelf ook moeten betalen voor afdrukken, digitale bestanden en publicaties.
5. Op alle producten van Anique Smeets rusten auteursrechten. Het is daarom niet toegestaan deze producten te vermeerderen of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Anique Smeets. Ook digitale bestanden zijn auteursrechtelijk beschermd en dus uitsluitend voor uw eigen gebruik en niet voor publicatie. 
6. Anique Smeets mag foto's van uw paard, ten allen tijde naar eigen inzicht gebruiken, verkopen aan derden, verveelvoudigen en publiceren voor zowel non-commerciële als commerciële doeleinden. De fotograaf is niet verplicht dit te melden aan de eigenaar van het paard, al zullen we indien mogelijk wel proberen om u op de hoogte te brengen van aankomende publicaties. 
7. Indien u tekst- of beeldmateriaal van Anique Smeets wilt gebruiken voor publicaties van welke aard dan ook, neem dan vooraf contact op met Anique Smeets. Er zal een passende vergoeding worden besproken. 
8. Bij iedere vorm van overeengekomen publicatie dient fotografisch werk duidelijk met het logo getoond te worden. Wanneer dit niet mogelijk is dient er bij de foto vermeldt te worden: “Foto: Anique Smeets Photography” of “Foto: www.aniquesmeetsphotography.nl”. Bij het niet nakomen van deze voorwaarde komt de fotografe een extra vergoeding toe van tenminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatie rechten.
9. Bij openbaarmaking/publicatie dient de wederpartij terstond en zonder kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan de fotografe te doen toekomen. 
10. Indien fotografische werken als digitaal bestand zijn aangeleverd, zal u deze na het overeengekomen gebruik wissen en/of vernietigen en niet voor hergebruik opslaan. Het niet of niet tijdig nakomen van deze verplichting leidt niet tot het verlies van enig recht van de fotograaf. 
11. Geen enkel gebruik van het fotografische werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zo lang u enige uitstaande factuur van de fotograaf nog niet voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met de fotograaf dan ook. 
12. Ieder gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste 3 maal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik met een minimum van 300 euro.

7. LICENTIES
1. Toestemming voor gebruik van een fotografisch werk door de wederpartij wordt uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar aard en omvang door de fotograaf is omschreven in de opdrachtbevestiging.
2. Indien betreffende de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot eenmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de fotograaf, hebben bedoeld.
3. Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard zijn opgenomen in de licentie dan wel, die uit de aard en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.​
4. Indien door de fotograaf toestemming is gegeven voor elektronische of andere vormen van beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na diens uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring. Een foto zelf nabewerken is dus niet toegestaan!

Anique Smeets Photography
Velp

 

 
 
E-mailen
Instagram